DNA Aktivering

Den ny tids spirituelle redskab

Af

Anette Bitten Christensen

Healer, DNA Practitioner og Formidler af Spirituel visdom

Juli 2002

Email: hjertets.vej.abc@get2net.dk

www.hjertetsvej-abc.dk

  

Hvad er DNA Aktivering?

DNA Aktivering er et af den ny tids spirituelle redskaber. Et fantastisk og berigende udviklingsredskab. Et redskab til større selvindsigt og højere bevidsthed!

DNA Aktivering handler om kommunikation, intention og bevidsthed. DNA er kroppens biologiske "Blue print". DNA Aktiveringsteknikkerne er skabt ud fra gamle og nye kilder af Robert V. Gerard fra Oughten House Foundation i Californien. Robert er forfatter, healer og psykolog. Han har de seneste 3 år rejst rundt i USA og Europa for at introducere disse virkningsfulde healings-teknikker, som er beskrevet i bogen, "Change Your DNA, Change Your Life". Robert har været i Danmark flere gange siden januar 2000 for at uddanne DNA Practitioners.

 

Der eksisterer en høj etik omkring disse teknikker, og Robert sikrer sig på forskellige måder, at vi også følger denne etik, og at vi udfører teknikkerne inden for de rammer, som Oughten House Foundation opstiller for os. Dette indebærer bl.a. dokumentation for vore klient-aktiveringer samt et evalueringsskema, som den aktiverede skal udfylde efter aktiveringen. Disse skemaer bliver endvidere brugt som dokumentation for videnskabelig forskning.

En aktivering indebærer telefonisk/skriftlig kontakt med den aktiverede min.

1-2 gange efter aktiveringen, således at klienten modtager støtte og vejledning omkring den proces, som kommer til at foregå.

 

Flere tusinde mennesker over hele verden har indtil nu modtaget aktiveringer og rapporterer dagligt om vedvarende ændringer, fysiske såvel som psykiske. Fx forbedret forhold til andre mennesker, større følelsesmæssig stabilitet, bedre i stand til at slippe gamle mønstre, større mental klarhed, et liv uden frygt, spiser sundere, følelse af fred, kender nu formålet med livet.

 

Du kontakter din Højere Bevidsthed/dit Højere Selv, kommunikerer med dine kromosomer og forbedrer dit DNA. Hvordan dette gøres er af yderste vigtighed - intentionen er altafgørende. DNA Aktivering er ligetil og kan ses som en integration af din iboende alkærlige Gud, af dit Sande eller Højere Selv og af din kropsbevidsthed, som Robert kalder "dit DNA's intellekt". Dette er livets nye tre-enighed, et nyt forhold hvor hele dit Sande Jeg, din Guddommelighed og din krops DNA er synkroniseret og i perfekt balance, er ét. I denne balance giver kroppen ligeværdigt udtryk for sin egen eksistens. For de fleste bliver dette virkeligt, når de modtager DNA aktiveringen. I mange tilfælde opleves en spontan helbredelse, enten fysisk eller psykisk.

 

DNA Aktivering giver øget livskvalitet. Det er et redskab til større selvindsigt og højere bevidsthed, og det skaber balance mellem krop, sind og sjæl. Vi begynder at leve vort liv indefra, hvilket betyder, at vi bliver bedre i stand til fra hjertet at give ærligt udtryk for, hvem vi egentlig er, og hvad vi indeholder. Vi kommer bedre i kontakt med vores krop og værdsætter den mere, bl.a. ved bedre ernæring, søvn og motion. Vi lytter mere til kroppens signaler.

 

En DNA Aktivering udføres i et samarbejde mellem klient og practitioner. Dvs. det er et samspil, som bygger på tillid, tryghed, ligeværdighed og kærlighed til det enkelte menneske.

 

Hvilke aktiveringer kan jeg vælge?

1.   Aktivering

Ungdoms- og vitalitets-kromosomerne aktiveres (de to arketypiske kromosomer).

 

2.   Aktivering

De resterende 44 kromosomer aktiveres.

 

Hvad gør en aktivering?

Så snart 1. Aktiveringen er foretaget, vil du opleve, at mønstre og attituder skifter, og kroppen vil automatisk rense ud gennem en længere periode -

"som et tog, der ikke kan standses". Giftstoffer elimineres, og din emotionelle (følelsesmæssige) bagage frigøres.

Udbyttet ved denne teknik er overvældende. Lige fra healing af emotionelle blokeringer forårsaget af kronisk depression eller af psykiske traumer fra barndommen, til healing af forskellige fysiske sygdomme.

 

2.    Aktiveringen accelerer processen, og det mest tydelige vil være, at du

"tænker" mere med hjertet, øger din Højere Bevidsthed, er mere til stedet i nuet og mere fokuseret.

 

DNA – Det indre Guddommelige Blueprint

Det totale genetiske blueprint, som giver instruktioner om at skabe alle mulige varianter af liv i en bestemt organisme, kaldes organismens genom. Genomet er en organismes totale genbesætning, og den rummes – i sin helhed – inde i kernen af hver eneste celle i organismen. Genomet bærer forhistoriske og kulturelle aftryk og koder for hud og øjenfarve, blodtype, højde, hår og ethvert tænkeligt menneskeligt karakteristika. Det er det, som gør fingeraftryk unikke og adskiller sig fra alle andres. Genomet er også ansvarlig for fødselsskader og andre nedarvede abnormiteter. Hvad der er mindre kendt er, at vores DNA kan påvirkes af vores intention.

 

Genomet er underopdelt i kromosomer, og kromosomerne består af DNA. Hver eneste celle i din krop (med få undtagelser) indeholder DNA, og de er alle styret af DNA. Du har ca. 75-100 trillioner i din krop, og hvis du trækker alle dine DNA molekyler ud i én lang linje, ville den nå rundt om Jorden ca. 5 mio. gange. Cellerne organiserer sig og kommunikerer med hinanden. Hver eneste celle er bevidst og opmærksom på sig selv og de andre og har en specifik rolle at spille i samarbejde med alle de andre celler.

Den største celle er ikke større end det fineste sandkorn. Kernen i hver celle indeholder al den information, som er nødvendig for at skabe hele din krop med alle dens forskelligartede celler. Denne kemiske, kodede information, som er nok til at dække en million sider skreven tekst, er opbevaret i det vældige men lillebitte bibliotek – kendt som dit DNA – og som udgør din fysiske strukturs gener og kromosomer.

 

DNA er et makro-molekyle med informationskoder om, hvem du er – på ethvert niveau. Det består af fine hårlignende spiralformede strenge, som ligger inden i kernen af hver enkelt celle i din krop. Dets form er en dobbeltspiral og ligner en meget fin lang stige med et uendeligt antal trin, snoet som en telefonledning. Den er derefter super-snoet, som hvis telefon-ledningen blev viklet sammen til en tæt bold. Hvis DNA’et i en hvilken som helst celle i din krop blev trukket ud af kernen, ville det være over 2 meter langt.

 

En menneskecelle har 46 forskellige kromosom-strenge, som forekommer i 23 par, og består af mere end 100.000 gener. Hvert gen består af DNA og

har et specifikt job, som fx at vælge din øjenfarve eller være med til at gøre dig til mand eller kvinde. De foretager deres funktioner ved at skabe speci-fikke proteiner til at fuldføre opgaven med. Hvis et gen bliver ødelagt, opstår der en specifik sygdom eller misdannelse.

Videnskabsfolk over hele verden arbejder nu med at kortlægge alle gener i det menneskelige genom (kromosom-sæt). På nuværende tidspunkt har man kortlagt specifikke funktioner og håbet er at opdage og kortlægge de reste-rende geners funktioner og placering i løbet af de næste par år. Dette er et kæmpemæssigt projekt, som resulterer i Livets grundbog.

 

Ud over de mere end 100.000 aktive arbejdende gener, du har i hver celle af din krop, har videnskaben opdaget DNA-materiale, som tilsyneladende ingenting laver. Som om det er dødt, sovende eller slumrende. Det tekniske udtryk, som bruges for at referere til dette sovende DNA er junk (ikke brug-bart). Dette er imidlertid ikke junk eller værdiløst fyldstof.

 

Det indeholder alle de manglende informationer om dig – det fulde omfang af al din pragt, funktion og styrke. Det indeholder alle de manglende stykker til at legemliggøre det komplette, mirakuløse puslespil, du er – information om dine sande livsmål og arbejde, dit perfekte helbred og den perfekte kommunikation mellem dig og din krop, dit hjerte, din sjæl m.m.

DNA-aktivering trigger den mekanisme, der vækker dette sovende DNA, så det kan begynde sit arbejde.

 

DNA udstråler fotoner (lys) - og der er sandsynligvis forbindelse mellem denne udstråling og bevidsthed. Tanken styrer materien. Det er vist, at celler kan modtage og huske, og at vores hensigt påvirker cellerne på molekyleplan – siger Robert Gerard.

”Det ultimative værktøj til selvkontrol, som fremskynder menneskets rejse til en højere bevidsthed og lys-tilstand, er endelig fundet. Det accelererer udviklingsprocessen ved hjælp af vores finere livsenergier. Det handler om at arbejde med din DNA!”

 

Aktiveringerne er hellige – de vil blive husket som en meget speciel og enkel gave fra Skaberen.

Faktisk er processerne så enkle, at folk ikke altid erkender deres muligheder og til sidst glemmer dem!

 

Ti nye DNA strenge

 Den første DNA aktivering: Den, der udfører aktiveringen, indstiller sig på at modtage denne specielle gave fra livet. Så går begge ind i en tilstand med theta- hjernebølger via en visualiserings-øvelse, forbinder sig med sin Guddommelighed og bekræfter, at aktiveringen finder sted med den reneste hensigt og kærlighed i hjertet.

 

Livsenergierne vil så bevæge sig ned gennem toppen af hovedet på modtageren til pineal-kirtlen, en meget hellig kirtel (i centrum af hovedet). Derfra bevæger de sig til den store ”mester-celle”, undfangelses-cellen, og tilkalder ”ungdoms- og vitalitets- kromosomerne”, som er de arketypiske kromosomer.

Når de viser sig, gives der ordre til, at DNA løses op (folder sig ud).

 

En DNA aktiveringsbøn, som aktiverer ungdoms- og vitalitets-kromosomerne, fremsiges. 10 nye DNA strenge kaldes frem og bundtes, integreres og anbringes én efter én oven på det eksisterende DNA. Når dette er gennemført inde i mestercellen, dannes der nye ungdoms- og vitalitets-kromosomer, og disse forsegles med proteinet telomer.

Dernæst gives besked om at kopiere de nye ungdoms- og vitalitetskromo-

somer til hver eneste celle i kroppen.

Der tages et dybt åndedræt. Taknemmelighed vendes mod det Guddomme-lige, aktiveringen er fuldført, og tillid sættes i bevægelse ved at erklære ”Det er gjort” 3 gange.

 

De 5 nye DNA dobbeltspiraler (10 DNA-strenge), som befinder sig i hver eneste celle, kaldes kosmiske forbindelser eller den universelle livskraft. De forbinder ånden med menneskets genetiske kodning. Hver streng er dyb i sin uendelige kapacitet til at udvide det menneskelige liv med det, som kaldes ”lys-legemet”, og som måske kan have universelle opgaver, der rækker langt ud over menneskelige begrænsninger. En eller anden form for cellulært sprog forbinder cellens bevidsthed med hele kroppens bevidsthed. Mange viden-skabelige studier og forsøg støtter det synspunkt, at cellulært sprog på en eller anden måde sætter en celle i stand til at svinge inden for og ud over dens intention og formål.

 

Navne og funktioner for de 5 nye DNA-par
(10 DNA-strenge) er modtaget intuitivt:

 

Kommunikation

Kommandocentralen, som kommunikerer og svinger med alle eksisterende livsformer inden for og ud over cellen – fra celle til celle – fra tanke til celle – og healer til celle.

Herved udveksles informationer mellem tankens og kroppens bevidste hensigter, de påvirker hinanden via resonans, og herved registreres sjælens hensigt i den fysiske krop.

Opløser kommunikations-bariererne mellem dig og dit DNA, dit DNA og dig, dig og dine celler, cellerne imellem, dine organer imellem, og dine forskellige systemer imellem.

Dette tillader også dit DNA at kommunikere med alt andet DNA uden for dig. Sten og planter, dyr og mennesker, engle og universet – alle har deres eget DNA.

Når dit DNA kan kommunikere med deres, bliver livet magisk. Dvs. kommu-nikation med den indre verden – og kommunikation med den ydre verden.

 

Fuldkommenhed

Den evige søgen efter sundhed, perfekt celle-deling, helbredelse og ud-

videlse af lys-legemet. Denne dobbeltspiral konfronterer uoverensstemmelser inde i selve DNA’et og i immunsystemet.

Den modtager og hører kommandoen om at hele og genoprette balance. Disse strenge opretholder fuldkommenhed i det Guddommelige Blueprint i enhver af os.

Fuldkommenhed betyder næring, renselse og bevægelighed.

 

Følelser (E-motion – energi i bevægelse)

Bearbejder alle psykiske og følelsesmæssige befalinger og cellehukommelse.

Denne ”energi i bevægelse" DNA dobbeltspiral udfører alle psykologiske og følelsesmæssige ordrer og står for cellulær hukommelse. Den hjælper med at identificere og frigøre følelsesmæssige blokeringer og livstraumer. Når cellen

opnår sin perfekte eller optimale tilstand, gør dette DNA det muligt for cellen at producere sin egen lys-energi.

 

Kreativitet

Denne DNA spiral er medskaber af de ”kulturelle” aspekter i livet – den be-vidst manifesterede omsorg, de intuitive strømme fra højere kilder og den indre cellulære visdom og rigdom.

Den nedbryder følelsesmæssigt stivnede tilstande, som undertrykker livet og opretholder dynamikken i de kreative livsenergier. Vi healer vores illusioner og lærer at være til, idet vi giver udtryk for sjælen og virkeliggør den Guddom-melige Plan.

I disse DNA strenge afdækkes blokeringer i modtageligheden og dørene åbnes, så vi alle kan modtage Nåde og Guddommelig Visdom.

 

Udødelighed

Spontan og tidløs leven i nuet; evighed og samhørighed med Skaberen og den Guddommelige Bevidsthed (Kristus-bevidsthed).

Guld- og sølvstrengene – Det Evige Livs Tråde - står for den højest mulige balance mellem alt og sikrer, at slægtskabet/forholdet mellem Skaberen, Mennesket og Planeten forbliver i perfekt harmoni og enhed.

Denne DNA spiral er ekstremt kraftfuld og kan øjeblikkeligt harmonisere forholdet til vores Højere Selv og Kilden.

Vi går ind i vores egen enhed, vi tilhører os selv og er ultimativt Den Vi Er.

 

DNA udfører din vilje

DNA’s strukturer og processer kan ændres eller beskadiges af mange grunde, fx giftstoffer og stråling, som kan resultere i abnormiteter eller nedsat cellefunktion. DNA healing kan udbedre skaden.

DNA strengenes samlede muligheder er utrolige. De arbejder på det kreativt-ubevidste niveau og er helt afhængige af personens frie valg eller frie vilje. Ved helt bevidst skabende handling vil de øjeblikkeligt udføre personens ”vilje”, med glæde og helt perfekt og med ubegrænset rækkevidde.

 

Nogle finder det svært tilsyneladende at give ordrer til Gud. Vi har jo altid været vant til at bede. Men Robert Gerard forklarer: Ordren gives til dit Højere Selv, den evige del af ethvert menneske, den del som er det Guddommelige Selv.

Udtrykket Fader-Moder-Enhed bruges for at udtrykke guddommeligheden. Det refererer til skaberen af alt, som er, og det repræsenterer den rene sammensmeltning af det universelle livs guddommelige maskuline og feminine energier.

Efterhånden som vi hver især åbner os for det åndelige aspekt, vil vi opleve, at vi gør Guds arbejde – det er et spørgsmål om tillid – tillid til Selvet og tillid til den Guddommelige Plan.

 

De gode resultater

Forandringerne kan være pludselige og stærke, eller hårfine. Adfærd og holdninger skifter, og kroppen gennemgår en selvfornyende renselse. Nogle mennesker føler sig døsige, andre opløftede og søvnløse.

Cellulær udrensning bliver tydelig, ikke alene fjernes giftstoffer, også det følelsesmæssige affald frigøres. Listen over helbredelser vokser fortsat – de rækker lige fra frigørelse fra fx kronisk depression, forskellige traumer til hjælp med forstoppelse, seksuelle problemer, syns- og taleforstyrrelser mv.

De bedste resultater opleves af mennesker, som allerede er på vej, gennem en eller anden form for energi-arbejde eller meditation. De oplever umiddel-bart en ægte kommunikation med deres DNA.

 

Når 1. DNA Aktivering er udført, er næste skridt at udbrede det netop aktiverede DNA til de resterende 44 kromosomer i alle kroppens celler. Dette gøres ved 2. DNA Aktivering, udvidelses- og foryngelsesteknikken.

 

Den anden DNA Aktivering: Denne teknik aktiverer, genetablerer og integrerer de nye DNA strenge i alle resterende kromosomer i hver eneste celle i hele kroppen. Ud over at ændre Ungdoms- og Vitalitets-kromosom-erne, som finder sted i 1. Aktivering, må vi ændre DNA i resten af kromo-somerne. Denne teknik fuldender integrationen af udvidelses-processen.

Lidt efter lidt vil menneske-kroppen begynde at reflektere sit eget unikke særkende; et højere vibrerende lysvæsen.

Generelt set genopbygger cellerne sig selv hver 3. måned – afhængig af cellens funktion. I hjertet af denne proces er den komplicerede opgave at reproducere cellens DNA molekyler. De 2 sunde kromosomer vil forårsage, at de resterende i sidste ende vil følge trop, og foryngelses-energien vil sprede sig til alle dele af alle celler. I denne proces vil DNA gennemgå reparation, og de nye strenges funktion vil igangsætte den fysiske krops højere operatio-nelle status.

Udvidelses/Foryngelses-proceduren kræver yderst vedholdende opmærk-somhed. Det er en smuk og jordbunden proces, som har en poetisk ånd omkring sig.

 

Råd og vejledning i forbindelse med overgangs-symptomer
efter DNA-aktivering

 

Vær opmærksom på, at der er en mangfoldighed af ændringer som kan ske efter den 1. og 2. DNA Aktivering. Tilbagemeldinger viser, at de fleste æn-dringer er positive. På dette tidspunkt har flere tusinde mennesker oplevet aktiveringer, og ingen kendte problemer er blevet viderebragt til vores organisation (Oughten House Foundation). Før enhver aktivering udføres, skal vi gøre opmærksom på følgende:

 

Fysisk

Afgiftning af kroppen er en almindelig proces efter aktiveringer. På samme måde som ved en udrensningskur, giver cellerne slip på deres affald, og man kan få forkølelseslignende reaktioner. Somme tider opleves først et højere energi-niveau og derefter en udrensning. Dette varierer fra person til person. Det bedste, man kan gøre i begge tilfælde, er at drikke masser af vand, gerne helt op til 4-7 liter pr. dag. Vær opmærksom på disse ændringer og hold kon-takt med den person, som aktiverede dig.

 

Psykisk

Det emotionelle og det mentale legeme oplever en lignende renselses-proces. Tilbagemeldinger og vidnesbyrd fortæller om masser af følelses-

mæssig forløsning og udfordringer. Som en følge af aktiveringerne er evnen til at håndtere disse problemer blevet forstærket. Nu udviser personen den nødvendige tillid til at konfrontere indre og ydre emotionelt baserede proble-mer. At finde løsninger får højeste prioritet, og evnen til at tale og udtrykke sin egen sandhed forstærkes. Det kan være en prøvelse at gennemgå en følel-sesmæssig forløsning. Det anbefales, at du fører dagbog over dine op-levelser hver dag (også til brug for udfyldelse af skema over ændringer).

I de fleste tilfælde bliver personen ved med at have en positiv holdning, efter-hånden som afgiftning/udrensnings-processen skrider frem. Læs gerne følg-ende, som vil give dig mere indsigt i de ændringer og oplevelser, som kan være en følge af at have modtaget aktiveringer. Husk at hvis du får brug for assistance, er du velkommen til at kontakte den, som har aktiveret dig.

 

 

Overgangsfænomener efter DNA-aktivering

Generelt rapporterer ca. 80% af de aktiverede personer en mærkbar ændring under og umiddelbart efter at have modtaget deres første DNA Aktivering. Omkring 12% føler sig mere fredfyldte og oplyste, og omkring 8% mærker ringe eller ingen ændring af betydning.

 

Vi har oplevet et stort antal spontane healinger i tiden med Aktiveringer, og tusindvis af mennesker hævder, at deres liv har ændret sig til det bedre, og at de har gjort fremskridt i forhold til deres sundheds-tilstand og generelle vel-befindende.

 

1. DNA Aktivering arbejder på at få den fysiske krop afbalanceret hen imod en sundere måde at leve på. Rapporter fra under-søgelser og vidnesbyrd til dato åbenbarer, at de personer, som er blevet aktiveret, gennemgår en væsentlig afgiftning – både på det fysiske og emotio-nelle (følelsesmæssige) plan. Det er en vigtig renselses-proces, og største-delen af udrensningen varer flere uger. Erfaringer viser os nu, at efter i 4 år at have gennemført disse teknikker, fortæller mennesker stadig om ændringer og fortsat udrensning både på fysiske og emotionelle planer.

 

2. DNA Aktivering arbejder på at accelerere psykologisk opmærksom-hed. Resultater viser, at mennesker finder mere fred i sig selv og bliver bedre til at forholde sig til deres livsformål og skæbne. ”Intentionens kraft” bliver frigjort og arbejder uafbrudt på automat-gear.

 

De fleste Aktiverede mennesker har fortalt om varige ændringer, nogle dybe-re end andre, men for den overvejende del sker der ændringer, og vi kan se meget positive tendenser. Vi er vidne til stadig mere og fortsat emotionelt forløsnings-arbejde, mental klarhed og ”hjerte-styret” tænkning og betragte-lige forbedringer på de personlige relationers scene.

 

Resultater, Symptomer og Bivirkninger

Ved at udvide DNA’et ændrer vi kroppens sammensætning. Vi tilfører i virke-ligheden energi til det cellulære liv og reducerer effekterne af aldring. Der er forøget aktivitet i immunsystemet, knogler har en tendens til at hele hurtigere end normalt, sygdomme forsvinder. Hastigheden af cellulær regenerering øges, og nedbrydningen bremses. Skønt det endnu er for tidligt at sige, kan livet endog forlænges.

 

Der er nogle bivirkninger, som du skal være opmærksom på. Eksisterende problemer kan flamme op. Alt, hvad der måtte være i vejen med kroppen, bli-ver bragt op til overfladen, og du vil måske gennemgå en periode med for-øget ubehag. Forkølelses-lignende symtomer og forløsning af følelser er det mest almindelige. Disse reaktioner svarer til andre oplevelser med udrens-ning af kroppen eller faste.

Der kan forekomme udslæt – normalt i området omkring skjoldbrusk-kirtlen, som kan vare et par dage og så forsvinde for altid. Der kan komme et par

dage med øget energi i en sådan grad, at det kan give søvnløse nætter, uden at dette opleves særligt generende. Somme tider efterfulgt af en tre-dages periode med lavere energi eller træthed, men når det forsvinder, vil du føle dig mere fyldt med energi end nogensinde før. Forøgelse og sænkning af energi-niveauet kan også optræde omvendt, med træthed først, dernæst alt for megen energi. I Løbet af få uger skulle alle symptomerne imidlertid forsvinde, og livet vil vende tilbage til det mere normale. Du kan også bemærke en stigning i dine psykiske evner.

 

Oughten House Foundation har kortlagt 4 hoved-kategorier for overgangs-

Symptomer efter DNA AKTIVERINGER. Disse er følgende (men ikke be-grænset til): Fysiske, psykiske, relationer og selvopdagelse. Vi beder menne-sker fortælle om og dele deres erfaringer. Et skema til Overvågning af DNA Overgangssymptomer er blevet benyttet til at rapportere iagttagelser af resul-tater til os. Dette skema er udleveret i forbindelse med aktiveringen!

 

Nøgleområder for langtidseffekter/fordele, som er blevet rapporteret:

·        Forløsning af fastlåst emotionel stress, dvs. tilbageholdenhed, tvivl og angst.

·        Trang til fysisk og følelsesmæssig udrensning.

·        Opmærksomhed på, at Universet reflekterer vore problemer, så vi kan identi-ficere og give slip på disse.

·        Man går mere åbenlyst efter sin egen spirituelle livsretning og har en bedre forståelse af livsformålet.

·        Klarere syn på hvert individs smukke potentiale og værdien af tjeneste som en karriere og livsvej.

·        Realisering af kærlighed til sig selv og selvrespekt.

·        Opmærksomhed på de skiftende tider og omstændigheder, som omgiver os, og som tilskynder os til at se på vores spirituelle udvikling.

 

Nogle af de fysiske fordele, som klienter har rapporteret, omfatter:

·        Større behov for rent vand

·        Rynker forsvinder

·        Huden bliver strammere

·        Kroppen afgiftes

·        Håret vokser hurtigere og bliver kraftigere

·        Vægten stabiliseres

·        Strækmærker forsvinder

·        Føler sig yngre

·        Energi-niveauet forøges

·        Slipper tungmetaller

·        Mindre behov for mad

·        Synet forbedres

·        Åreknuder bliver mindre

·        Forbedret fordøjelse

·        Muskelfornyelse

·        Negle gror hurtigere

·        Skarpere hukommelse

·        Hurtigere evne til selv-healing.

 

Nogle af de mere ”hårfine” psykiske resultater, som rapporteres, er:

·        Forøget iagttagelsesevne

·        Præcist sprogbrug

·        Ønske om bedre ernæring

·        Større selvtillid

·        Bemærkninger om, at ”man er anderledes”

·         Mindre stress og færre bekymringer

·        Fornyet syn på egne evner

·        Hurtigere resultater

·        Tillader ikke gamle mønstre at vise sig

·        Større skelneevne

·        Forøget telepati

·        Klare drømme

·        Følelse af sikkerhed

·        Større tålmodighed

·        Følelse af lyksalighed.

 

DNA Aktiveringer skaber en mere klar måde at forholde sig til livet og til den personlige skæbne. Selv-styring accelererer, og der åbnes op for en større forståelse og viden om, hvem man i virkeligheden er; dvs. at lære at kende sit Højere Selv. Som følge af den proces stiger den personlige søgen efter at finde og bedre give udtryk for sig selv.

 

Aktiveringerne giver bedre mulighed for afklaring af vore relationer til andre:

·        Finder mere ægte kærlighed sammen med andre

·        Klarere forståelse for relationer til andre

·        Tillader at nye følelser udtrykkes og deles

·        Tiltrækker sjæls-partnere

·        Giver slip på gammelt skrammel

·        Nye koncepter og opmærksomhed på sig selv og andre

·        Følelse af at være et helt væsen (enhed)

·        Oplevelse af ekstase med eller uden seksuel orgasme

·        Tiltrækker ”sjæle-venner og sjæls-familiemedlemmer”.

 

Selvopdagelse fører til selv-styring, og det er nøglen til vores frihed. At se ind i sig selv for at finde livets stopklodser er en udfordring, vi alle står over for, og det kræver mod. Vi har alle sammen vores såkaldte ”personlige sand-heder” (angst, tvivl, traumer, sårethed, erindringer og følelser), som er forhindringer, der blander sig med vores sande udtryk af ”selvet”.

DNA Aktiveringerne borer direkte ind i disse ”personlige sandheder” og stræber efter at udrydde dem.

 

Nogle få effekter af overgangssymptomer, som ofte er blevet rapporteret:

·        Automatisk evne til at konfrontere de personlige sandheder

·        Forbliver fokuseret i nuet

·        Udskifter sin ”søgen” med ”løsninger”

·        Forøget evne til at konfrontere andre

·        Taler sin egen sandhed

·        Finder meningsfulde svar og klarhed

·        Tillader ikke usikkerhed at diktere sandheden og det præcise i en situation

·        Opdager de følelser, den intuition og kommunikation, som holder os kon-centreret og til stede i nuet.

 

En sjælden gang rapporteres om minimale ændringer eller ingen effekt overhovedet. I de fleste tilfælde har personen imidlertid mange blokeringer, som stikker dybt, og som har behov for mere opmærksomhed.

 

Overgangssymptomer varierer fra den ene person til den anden, men vi har fundet et gennemgående mønster. Informationen er uddrag af tusindvis af kommentarer, vidnesbyrd og DNA Overvågningsskemaer.

Fra det øjeblik du modtager din 1. DNA Aktivering, opstod en livslang og kontinuerlig forandringsproces. Det er en automatisk proces, som du må give opmærksomhed. Efter over 3 års tilbagemeldinger har vi set, at ændringer bliver ved med at opstå et godt stykke ind i det andet år, og videre endda.

 

Som tiden går bliver det psyko-fysiske aspekt af renselsen mere subtil (hårfin) og i mange tilfælde ubevidst. Kroppen er fast besluttet på at befri sig selv for alle uvedkomne partikler ved kontinuerlig udrensning. Den forlanger mere pleje og opmærksomhed. Den presser sig igennem til renhed, så at sige. Når dette opstår, må din psykiske modpart også justere sig, og det betyder min-dre følelsesmæssigt affald. Derfor vil du gennemgå de periodiske situationer med psykisk udrensning – dvs. følelsesmæssig forløsning.

 

En cyklus af periodisk følelsesmæssig udrensning finder sted. Dybe emotio-nelle bindinger kommer op til overfladen med behov for at blive konfronteret. De angriber ikke, de jagter os ikke, men ønsker snarere at blive forløst og fjernet, for kroppen tvinger dem op og ud. Vi træner mennesker til at accep-tere dette skift og ikke kæmpe imod.

 

Lad den følelsesmæssige situation komme frem, se på den og lær af den. Der er en vigtig meddelelse til dig, som du skal erfare og se i øjnene. Når du har forstået dine følelsers specielle budskab, så giv dig selv mod og styrke til at sætte dig ud over følelsen og dernæst favne den. Du kan fremskynde dette ved at elske den. Elsk den af al magt og lad den så gå. Det er her, den egent-lige betydning af ”Giv slip og lad Gud” kommer på banen.

Brug DNA Healingsbønner til at hjælpe dig med disse følelsesmæssige temaer (Kommando-afsnittet i Roberts bog).

Det psyko-fysiske aspekt af renselsen forsætter, indtil du er i fred med dig selv. Frihed er en fantastisk følelse. Vær parat og åben over for oplevelsen af disse underbevidste emotionelle forløsninger. De er gode ved dig.

Du kan have et tema kørende med din far eller mor, ægtefælle eller en ven, fra barndommen eller fra nuet. Det hele må slippes – det hele må renses ud af kroppen, sindet og hjertet!

 

Klientoplevelser under/efter 1. Aktivering (eksempler)

·        Fredfyldthed, varme, lethed, "noget stort".

·        Dyb afspændthed, følelse af jordbundethed og samtidig åbning mod Universet. Accept af det der skete. Harmoni.

·        Så farver under visualiseringen og fornemmede gode, kærlige energier. Stjernen opleves som en tydelig energibevægelse, der flyttede sig opad.

·        Oplevede dobbelt-bevidsthed ved gentagelse af befalingerne - både at kunne gentage men samtidig være dybt afspændt. Oplevede tydeligt en energi udefra som pressede og udstrakte min krop - spec. ved hoved, skuldre, nakke og ryg. Efter aktiveringen føltes kroppen tung. Oplevelse af en dyb indre fred, glæde og taknemmelighed.

·        Fik en indsigt omkring smerte i venstre arm - gammel opgivelse og håbløshed. God jordforbindelse. Dejlig stjerne-oplevelse.

·        En lilla roterende energi ved pinealkirtlen. Rislende prikken i hovedbund ved åbning. Følelse af lettelse med efterfølgende træthed.

·        Omkransning af cellerne, skiften i farver. Tung i kroppen. Fredfyldt. Ingen tanker rumsterer.

·        Jag i hjertet. Varme i knæene. Farven pink. Følelsen af fred. Lys, åbenhed indvendig i hovedet.

·        Stjernen i stjernestøvet er utrolig flot. En indre sitren der kom flere gange og bredte sig til hele kroppen. Blå, røde og hvide hjerter i både tynde og fyldige former. I starten af aktiveringen var der meget tyngde på hoved og skuldre. Så et rart, harmonisk og fredfyldt ansigt. Så en åben dør og hørte ordene: giv slip!

·        En dyb, indre ro. Boblende glæde. Så lyserøde bobler på blå baggrund.

·        Dyb ro, træthed og tyngde på en positiv måde. Klar oplevelse af ungdoms-DNA som var lysere i farverne end de andre. Klar oplevelse i kroppen af kopieringen til cellerne.

·        Trækker vejret mere frit/rent. Meget varme og energi i hænderne. Snurren i hænder/fødder. Fornemmer Guds tilstedeværelse. Føler mig utroligt glad/taknemmelig.

·        Havde brug for at bevæge mig. Ved drejning af nakken knækkede og bragede den. Det var meget befriende. Følte mig glad og havde lyst til at danse. Min lillebitte stjerne startede i hjertet. Ved krone-chakraet var den større end mit hoved. Den blev smukkere og smukkere. Den var sammen-sat af mange små krystalstjerner til en stor stjerne.

·        Højre øje kløede under hele processen. Stærkt lys kommer ind fra oven. Føler en utrolig fred og afslappethed.

·        Tænkte sætninger som blev integreret i mig. Oplevede at være i midten af en lysende tornado. Fik gåsehud af energi. Tænkte sætningen: Jeg er selve kraften! Så en stor rosenbusk med sarte lyserøde roser vokse frem.

·        Så lysende symboler komme imod mig og fjerne sig igen - nogle af dem var edderkopper. Bevægede mig i et mørkt rum til tider hurtigt og lang-somt. Føler mig fysisk tung og åndeligt/mentalt let. Mærker aktivitet på stress-release punkterne i panden.

·        Meget lys, da stjernen kom tilbage oppefra. Fik sætningen: Jeg er den, jeg er!

·        Følte ro, varme og lethed i kroppen. Oplevede at nakken ville strække sig og blev længere. Følte blodtrykket faldt. Der var en masse små væsener som havde enormt travlt med at komme ind og ordne det, de skulle i hver celle i hele kroppen.

·        Varme/prikken i hjertet. Mærkede stjernen og lyset tydeligt. Summen og prikken i kroppen, masser af farver. Stærk forbindelse til Moder Jord.

·        Ro/balance. Skaberkraft/kærlighed. Oplevelsen af at gå fra at søge til at finde.

·        Et genialt design, der er taget højde for enkeltheden. Vigtigt med et tillids-forhold mellem giver/modtager. Ændring af energiflowet, da aktiveringen startede. Som et indre bryllup.

·        Tydelige billeder af stjernen til og fra hjertet. Ikke nogen stærke fornem-melser generelt. Ved tællingen oplevede jeg det som en løbeild.

·        Blev meget varm i hjertet under visualiseringsøvelsen. Kunne tydeligt mærke stjernen bevæge sig opad. Ved pinealkirtlen var der et fysisk pres mod panden. Begyndte at se en turkis farve. Da stjernen gik nedad, fik jeg et halsbånd om halsen. Det strammede en del, men var alligevel dejligt. Det var varmt. Følte at det gav healing. Det varede under hele aktiveringen og lidt efter. Blev meget tung i arme og ben ved jordforbindelsen. Kunne mærke energierne arbejde i krone-chakraet under det meste af aktiverin-gen

Efter aktiveringen: Stadig meget varm i hjertet. Uro i venstre ben, følte varme i lænden og ligesom en lethed. Alting ser dejligt lyst ud. Modtager healing. Glad.

Intention før aktiveringen: At give slip på rygsmerter, hudkløe og ego.

Skema for den følgende uge: (gengivet med tilladelse fra reikihealer/mand)

Resten af 1. dag: Var meget energisk og uden træthed det meste af dagen. Faldt helt sammen ved 19-tiden. Havde meget uro i benene hele dagen. Følte mig sørgmodig (ligesom hvis man ser en sørgelig film) hen under aften og resten af dagen. Når jeg lå på sofaen, kunne jeg mærke energierne arbejde i krone-chakraet.

2. dag: Er meget øm i lænden og i venstre side af rygmusklen. Er øm i halsen, ligesom når en halsbetændelse er ved at starte. Ømheden ligger i 2 pkt. i hver side af halsen. Var tung i hovedet, med et bånd om panden det meste af dagen. Fik meget ondt i maven om aftenen. Havde en rastløs energi. Gik i gang med en masse på én gang. Begyndte at gøre rent ved spisetid - meget unormalt.

3. dag: ikke ondt i maven mere. Healede mig selv til morgen. Et par situationer med ægtefællen, som før ville have udløst dårlig stemning, besindede mig og det blev til ingenting. Jeg kunne ikke rigtig blive gal, det var det ligesom ikke værd. Dejlig frisk og energifyldt. Healede ægtefælle om aftenen, som udtrykte at mine hænder føltes varme som aldrig før. Kan det allerede mærkes på healingsevnen? Jeg er bare glad og i godt humør.

4. dag: har ondt i halsen. Det er flyttet ind i midten. Er ligesom lidt stakåndet og har et ømt pkt. i bronkierne. Stadig glad og fuld af energi. Det klør ad pommern til. Det er blevet meget værre (midlertidig tilstand).

5. dag: stadig energisk og får gjort noget.

6. dag: er nået til den erkendelse, at jeg får meget nemmere kontakt til energien, når jeg healer. Mine hænder bliver også varmere. Har meget ondt i ryggen, når jeg har sovet et stykke tid om natten. Der er ikke noget i løbet af dagen.

 

Klientoplevelser under/efter 2. Aktivering (eksempler)

·        Stor portion taknemmelighed. Masser af lys, lysten til at smile. Prikken/

trykken i ryggen, prikken i venstre side af ansigt. Billede af himlen med en obelix stigende op i skyerne. Svimmelhed.

·        En dejlig varme bredte sig op gennem fødderne og hele kroppen. Mine kromosomer lyste som blinkende krystaller.

·        Dyb respekt for livet. Siger ja til mig selv. Mærkede at noget gav slip langs rygsøjlen.

·        Visualiseringen med stjernen: Dyb følelse af velvære. Stjernestøvet rundt om stjernen er formet som et hjerte. DNA Aktivering: dyb følelse af tyngde i kroppen - oplevelse af at være naglet til stolen - efterhånden kun i venstre arm - energien arbejder meget i venstre arm. Billede af et spidst rødt tag indhyldet i stjernestøv, som en spiral. Har lidt hovedpine og er lidt træt.

·        Visuelle symboler i farver. prikken i kroppen.

·        Indre ro - dyb fred. Ser tydeligt den smukke klare stjerne i mit hjerte. Befandt mig i en meget dyb tilstand, som var lidt svær at komme ud af igen.

·        Brændende stråler ned gennem hovedet (som en slags operation). Da Moder Jord sendte rosakvarts-energi til mig, blev jeg selv til en kæmpe rosakvarts. Oplevede de 46 kromosomer relaterede til bestemte områder på kroppen. Nr. 46 var ved navlen.

·        Meget aktivitet inde i mit hoved. Meget hvidt lys i hele kroppen. Guds tilstedeværelse. Gud omfavnede mig 2 gange. Kunne mærke alle kromosomerne. Jeg havde meget svært ved at blive "her". Utrolig tung i hoved og krop.

·        Min Merkabah stod frem i regnbuens farver. blev lattermild. Trak engle-kortet release.

·        Da stjernen kom ned igen, blev venstre arm så tung, at den ikke kunne løftes. Snurren i fødderne ved grounding. Bad mine åndelige vejledere om at vise mig i billeder, hvad der var foregået under aktiveringen. Kom i en dyb meditativ tilstand - hele kroppen blev så tung, at jeg ikke kunne røre mig. Fik farver for øjnene. Turkis, indigo og lilla nuancer, som var der hele tiden. Fik healing, som skiftede fokus en gang imellem. Blev varm i hele kroppen. Fantastisk dejlig tilstand at være i, og kroppen var stadig tung. Forsøgte at komme ud af tilstanden, men kroppen var så tung, at det ikke kunne lade sig gøre. Samtidig skiftede farverne til rosa, og en rosenkrans og olivengren viste sig for mit blik. Forbinder synet med Kristusbevidst-hed.

Efter aktiveringen var jeg meget påvirket af det skete, skulle lige sunde mig, før jeg kunne foretage mig noget. Havde ondt i venstre skulder, hvor jeg engang har haft den brækket. Begyndte at fryse.

Intention forud for aktiveringen: at give slip på rygsmerter, hudkløe og ego.

Skema for den følgende uge: (gengivet med tilladelse fra reikihealer/mand)

Resten af 1 dag: Var meget træt.

2. dag: Meget træt. Havde en healing med et nærmest mirakuløst resultat. Om natten en kraftig drøm, som påvirkede mig meget og som jeg kunne huske helt tydeligt. Vågnede op af drømmen og fik et syn, hvor et ånde-væsen og nogle skrifttegn viste sig.

3. dag: Frisk og fyldt af energi.

4. dag: Kom langt ned i morgenmeditation. Langt bedre til at slappe af end nogensinde før. Træt og irritabel. Næsten ingen hudkløe mere. Ryggen bedre men stadig noget tilbage.

5. dag: Tynd mave, første gang meget voldsom. Har tisset utroligt meget. Udrensning er i gang. Træt. Glad.

6. dag: God morgenmeditation, så lilla farve.

7. dag: I superhumør hele tiden, næsten overfrisk. Fuld af energi, men samtidig træt. Der er konstant aktivitet omkring krone, det snurrer og sitrer på hovedet. Der er også trykken på pineal og spænding om panden. Der viste sig et nyt åndevæsen for mig i nat.

Varige virkninger efter de 3 uger:

Bedre forbindelse til energierne, når jeg healer eller bare sidder stille. Forøget aktivitet ved krone. Varmere hænder under healinger. Varmere fødder. Min hudkløe er blevet bedre. Efter en periode med megen træthed og søvn i omkring 2 uger er jeg frisk og energisk igen. Er blevet klar over sammen med Practitioner, at jeg har brug for at arbejde med mine følelser. Vil prøve, da jeg er overbevist om, at det vil være godt. Denne aktivering er foregået meget på det spirituelle plan. Er begyndt at få mange klardrømme, som handler om åndelige/spirituelle ting, der kan arbejdes med og som kan give en personlig vækst. Får stadig forskellige syn, som jeg oplever er informationer fra mine hjælpere, som vil komme mig til gode senere i min udvikling. Er begyndt at meditere ret ofte, hvad jeg har haft svært ved at tage mig sammen til før. I uge 4 har jeg slet ikke haft ondt i ryggen eller hudkløe. Kan lige nu mærke en stærk aktivitet ved krone-chakraet. Det føltes som en der strøg mig på toppen af hovedet, og jeg blev fyldt med en boblende glæde, da jeg satte mig ned for at skrive denne mail.

 


Kære læser

Tak for din tid og interesse. Det har glædet mit hjerte at skrive denne information om dette vigtige spirituelle redskab. Det er en stor mundfuld, som skal opleves med hjertet, da det, som mange andre af den nyt tids redskaber, ikke kan forstås med vores hjerne. Mærk efter om det føles sandt/rigtigt for dig!

Mange af mine klienter har intuitivt fornemmet sandheden om dette smukke redskab, når de har læst om det, formentlig fordi deres Højere Selv har puffet til dem. Som mit Højere Selv gjorde, da jeg læste om muligheden for at blive DNA aktiveret i Danmark. Mine nakkehår rejste sig og min krop sagde jubii! Det var en forunderlig og vidunderlig oplevelse.

Hvis du har lyst til en snak med mig, er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail til mig.

Lys, Kærlighed og Velsignelser til dig på livets vej!

Anette  - juli 2002