Så fast en Borg

En kortfattet fremstilling af Jordens indre, højere Styre.


Nu hvor planeten Jorden er ved at blive repareret og tunet ind til en ny og meget anderledes Tidsalder, og hvor især mennesket lider under svære kriser, sygdomme, frygt og chokerende løgne: Stop et øjeblik!

Et realistisk overblik vil afsløre flere plusser end minusser, og vil forvandle i hvert fald noget af frygten til håb og tillid, ikke mindst ved hjælp af facts om en mægtig overbygning af Mestre og Interplanetariske væsener, der uafvendeligt følger en guddommelig Plan.
”Gud eksisterer ikke”, siger videnskaben, men lad os nu se. Der er utallige bevidsthedsgrader.

På denne planet blev Hierarkiet dannet for ca. 18 mill. år siden, og bestod i lang tid af intelligenser fra især Venus. De meget primitive dyremennesker, der levede den gang, blev vejledt af lærere fra Hierarkiet i mill. af år. Racer kom og gik, og udviklingen gik langsomt. Men ca. halvvejs igennem den Atlantiske race, kunne jord-mennesket så småt udvikle tænkeevne og udfylde de laveste poster i Hierarkiet. Nu opstod der en bevidst skillelinje mellem ånd og stof, og problemet med såkaldt godt og ondt, var nødvendigt for at mennesket kunne lære skelneevne.

Nu trak Mestrene sig tilbage fra den ydre verden, og i mindst 13.000 år har de store masser været slynget ind i kampen mellem magtgrupper, til stor lidelse og ulykke, orkestreret af ikke-jordiske intelligenser med materielle hensigter. Det er dyre lærepenge, der dog også udligner en del planetarisk og kollektiv menneskelig karma.

Nu hvor Planen og alle hjælperne skal beskrives, er der kommet anmodning om også at omtale den mørke side. Der findes her på Jorden det kontrastprincip der er årsag til eksistensen af både Lysets og Mørkets Mestre. Anmodningen er i enighed fremført af begge partier. I mange årtusinder havde de Mørke overtaget, uden besvær, da de er meget stærke på det fysiske plan, det materielle, og især under Verdenskrigene brugtes elementerne luft, hav og land plus mineralriget mod Lyset og Menneskeheden. Men ellers i de sidste 2000 år har ”kampen” trods alt været anstrengende også for Mørkets Mestre, og en nogenlunde balance er opnået nu. ”Samspillet” mellem de to partier og arbejdsmetoder er blevet opgraderet p.g.a. evolutionstrykket. F.eks. er man blevet enige om, at for mange mennesker er begyndt at bruge deres intelligens for selvisk og destruktivt, så at en del af disse sjæle, efter beslutning på et højere Råd, vil blive overflyttet til en verden, hvor det er tilladt at bruge stærk selviskhed og intelligens.

Den mørke arbejdsmetode består især af psykologisk stimulering af f.eks. samvittighedsløse egenskaber, og alt hvad der udgør Tærskelens Vogter i individer, i religioner og i nationer. Det udvikler ansvarsfølelse og forstand gennem lidelse. Mørkets Mestre er ikke grusomme. Grusomhederne foregår under deres niveau eller virkeområde, i selviske, hjerteløse, magtsyge grupper og individer.

Efter Verdenskrigene udviklede menneskeheden sig særlig stærkt, og nu skulle Goodwill og retfærd vinde frem, men den gamle globale ”elite”, der bruger den totale pengemagt og militærmagt, samlede sig til en sidste afgørende og permanent global kontrol og undertrykkelse. Med avanceret teknologi udefra er Global Elite blevet så ond og overmodig at hverken Lysets eller Mørkets Mestre kan acceptere det.

2
Forbrydelserne og løgnene omkring 9/11, Irak, Katrina, udløsningen af tsunamien etc. er så monumentale at selv de små brudstykker af sandheder der er begyndt at komme frem, overstiger næsten alles fatteevne.


Dertil kommer at virus og andet ondt fremstilles i hemmelige laboratorier.
Men for et par år siden blev der bevilget mere indgriben fra Rumkommandoerne og intelligenserne udefra, og en række planlagte ”katastrofer” er blevet forhindret.


En ny faktor der skaber yderligere forhindringer for global materiel magt, er naturkræfternes tiltagende rasen under planeten Jordens reparation.
Bagved massemediernes løgne bliver en ny Verden født.


Vejen for Jordtjeneste
Malet af Peter Fich ChristiansenHermed en liste over hele Det Indre Styre, med mange hjælpere, som det er i dag.

1. Den lokale Skaber, Den Planetariske Logos.

2. Sanat Kumara, talerør for Den Planetariske Logos med grupper af særlige Hjælpere.

3. Centret hvor Guds Vilje er kendt, Sanat Kumaras rådskammer, kaldet Shamballa.

4. Guddommeligt inspirerede, mediterende formidlere. På Sanskrit Nirmanakayas.

5. Hierarkiet, hvoraf en del, 7 x 9 Mestre, har med menneskeriget at gøre.

6. Den Nye Gruppe af Verdenstjenere.

7. Den øvrige menneskehed.

Men for at gå til værks i sværhedsgrader, må vi tage det letteste først, så derfor ser vi først på gruppe 7, mennesket.

Menneskeheden

Mennesket, tænkeren, er vendepunktet og slagmarken i Rigernes udvikling. Alle livsformer enten nærmer sig menneskestadiet, er i det, eller har været mennesker engang. I mennesket kæmpes der længe mellem det lavere og det højere selv. Jordmennesket er i en særlig nøgleposition der har betydning for selv nogle meget store kosmiske bevidstheder. Mennesket har derfor til tider været stridens æble, når stjernekrige og jordkrige rasede.

Menneskeheden af i dag er et fundament der efterhånden leverer mange intelligente individer, som opfindere, filosoffer og humanister, til de højere grader af kreativ tænkning etc. Menneskets begær, længsler, forestillinger, materielle stræben og evt. succes, mister efterhånden tiltrækningen. Dets tænkning skifter da til skabelse af noget højere, af fælles og åndelig værdi.


Den nye gruppe af Verdenstjenere

Gruppen er efterhånden ikke helt ny, idet den så småt dannedes i løbet af 1930’erne. Der blev sendt skriftlig inspiration rundt, og lidt senere fremkom The Arcane School med esoterisk undervisning, og World Goodwill. Nu er gruppen blevet et stort center for planetarisk tænkning og meditation. Meget af dens tænkning er ikke okkult, men baseret på at løse de mange problemer i menneskeverden. Verdenstjenerne er sammensat af indviede og disciple der er en bevidst del af Mesterlogen, men også af aspiranter og begyndere, der ikke har konstant bevidsthed om Hierarkiet. Også af dem der er på prøve, og af et tiltagende antal mennesker der reagerer på de mere integrerede idealister.

Gruppen af Verdenstjenere begyndte som et eksperiment i at starte energi-foci i den menneskelige familie og i at indføre nye teknikker i kommunikation.

Egenskaber der søges udviklet, flettes ind i alt menneskeligt/sjæleligt:
 

Telepati.

Opløsning af kollektive illusioner.

Healing.

Ret meditation.

Politisk fornyelse.

Universel religion.

Dialog Fysisk – Metafysisk.

Psykologi i Esoterisk Astrologi.

Finans. Princippet om deling.

Som Verdenstjenerne reflekterer over Planen, og afhængigt af hvilken slags tjeneste den enkelte kan og vil udføre, bestemmes hvilken af de 7 Stråler vedkommende er på, og hvilken Mester og Ashram denne glider ind til. Men intet personligt (ikke-selv) kommer ind i en Ashram.


Hierarkiet
Tre planeter i Solsystemet har fået en særlig udviklingshjælp, et Hierarki af Mestre og andre bevidstheder. Den første planet der fik oprettet et Hierarki var Venus, og især derfra kom medlemmerne til det tilsvarende der blev dannet her. Den del af Hierarkiet der har med menneskerigets udvikling at gøre, består grundlæggende af 7 x 9 Mestre, men efterhånden også mange ekstra hjælpere, disciple og devaer. Chefen i Hierarkiet er den der i forskellige folk og religioner kaldes: Messias, Kristus Maitreya, Imam Madhi, og i nogle kredse: Verdenslæreren. Dette fact vil forvirre mange. Men det er Chefen for Mestrene der har sendt disciple ud i Verden, tid efter anden, til folkeslag, med en lære der var brug for, på den tid. Hver gang blev en lære efterhånden til en religion, men dette var også et taknemmeligt middel til at starte forfærdelige religionskrige.

Hierarkiet, også kaldet Den Hvide Loge, (har intet med hudfarve at gøre).
Efter at have været tilbagetrukket fra den ydre Verden i mange tusinde år, foretog Hierarkiet et fremstød for ca. 100 år siden, i en gradvis såkaldt eksternaliseringsproces. Mestrene udøver især Loven om Tiltrækning; de stimulerer Evolutionsloven i de tre verdener, den mentale, den astrale og den fysiske. De arbejder i høj grad gennem de syv Strålers Ashrams, der er centret for indviede og disciple, med målrettet meditation omkring Planen, der er indgivet dem fra højere sted. En Ashram er mere et begreb og et kraftcenter, end et sted, og mange medlemmer er ikke i inkarnation på et givet tidspunkt. Mestre der bestyrer Ashrams, har ret til direkte kommunikation med det Råd der kaldes Shamballa, så de kan få førstehånds viden om f.eks. det næste skridt der skal tages i et forløb. Samarbejdet med interplanetarer/rumfolk er tiltaget stærkt. Hierarkiet bliver overvåget og åndeligt vejledt af den store Loge på Sirius.

Potrætter af Mestre kan ses på: www.birgittefich.dk


Nirmanakayas

Planetarisk hensigt, udgående fra Shamballa, bliver modtaget og massivt underbygget af en gruppe, der, forkortet, kaldes Nirmanakayas (sanskrit).
Denne gruppe er opstået og udviklet i årmillioner og består hovedsageligt af bevidstheder der har udviklet sig op over deres tidligere embeder i Hierarkiet. Selvopofrende er de blevet tilbage som et åndeligt kraftreservoir. De koncentrerer sig om planetarisk skabende hensigt, og på det Atmiske Plan fører de, på energierne af de syv Stråler, Planen fra Shamballa og især Kumaraerne, ned til Hierarkiet og til alle aspekter og Riger. De er Livets Vogtere, og deres forenede kraftfelt eller aura, falder omtrent sammen med planetens. Det er gennem vedholdende intens dynamisk meditation i millioner af års planetarisk tjeneste, i harmoni med den planetariske Logos, at den store Vej bliver banet.

Det er tydeligt at meditation og mental energi er de fremherskende midler til skabelse på denne planet, ja også i hele Solsystemet, naturligvis ledsaget af skabende arbejde, jfr. Bygmestrene. En der er mange højere udviklede verdener, hvor der manifesteres og skabes på andre måder.


Shamballa

Centret hvor Guds Vilje er kendt og varetaget. Dets liv og hensigt er koncentreret i Jordens Indre Konges, Sanat Kumaras Rådskammer. Chefen, Sanat Kumara, er personlighed og talerør for den Planetariske Logos. Livets store Hjul, med Dets skiftende manifestationer og civilisationer, naturriger, alt er styret af gruppen her.
Alt dette frembringes ved at præge de nødvendige inspirationer, som en Livsånde, på gruppen af Nirmanakayas, og gennem den, på Hierarkiet.

Planetens kollektive karma distribueres fra dette høje Råd, der også afgør om den skal bremses midlertidigt, eller skal speedes op. Der er en vital forbindelse mellem alle grupper og Riger inden for den planetariske aura, ikke mindst af den grund at Menneskeriget, det fjerde Rige, er brændpunktet og vendepunktet. De kraftoverførsler af elektrisk natur, der kaldes indvielser, bestemmes og udføres i Shamballa. Det er kompliceret at forklare. Shamballa modtager ikke indstrømning fra Sirius, men fra Store Bjørn. Interesserede henvises til ”Initiation, Human and Solar”. Alice A. Bailey.


Sanat Kumaras gruppe af særlige Hjælpere

Nu skulle man tro at toppen var nået. Men toppens top kan aldrig nås. Der vil altid være noget mere og endnu højere. Over Shamballa findes en lille gruppe, en højere version af Nirmanakayas. Denne gruppe kaldes ”De Eftertænksomme Lys” og ”Verdensherrens Hjælpere”. Medlemmerne er hovedsageligt interplanetarer. De er en cirkel af garanter, sammen med Sanat Kumara. Der er ca. 12. De er forbundet med Shamballa og med den Planetariske Logos. Ved Deres meditations kraft tiltrækker de energier udefra, efter behov til udførelse af den fortløbende Plan og Goodwill, der findes på det Kosmisk-Mentale Plan.


Den Tavse Vogter
Den Planetariske Logos


”Logos” kan i korthed betyde ”Skabergud”. En Sol-Logos har de Planetariske Logoi som hjælpere og disciple. Disse ”Himmelmennesker” tager også nogle indvielser på Deres kosmiske sfærer. Hele det voldsomme udviklingsforløb i 18 mill. år på denne klode, skyldes meget kort sagt at den Planetariske Logos tog inkarnation i denne Jord, der er den tætteste klode i Jord-skemaet, med det formål at tage en indvielse. Dertil kræves en fysisk eller nedre forankring, som et offer, og for at selv de mindste og laveste livsformer kan blive stimuleret af de nedtransformerede bevidsthedsenergier. Det fremmer Logos’ planer, at mennesket trods megen modstand har udviklet sig bevidsthedsmæssigt hurtigere end beregnet.


Afslutning

Hele denne opbygning af Lys, Kærlighed og Kraft fra disse store eksistenser, må da give en anelse om at menneskets og alt livs lykkelige fremtid ligger i de allerbedste Hænder.
Den store dag hvor en ny æra begynder skal nok blive tydeligt markeret, af både det jordiske Styre og af interplanetariske delegationer.

Men forandringerne her på Jorden hænger sammen med at hele Solsystemet er ved at blive repareret og opgraderet. Flere planeter, foruden Jorden, blev i fortiden mere eller mindre ødelagte af rumkrige, men alt bliver ordnet nu, så at hele Systemet kommer til at svinge som det skal. Energioverførsler af høj karat, trænger ned gennem planerne, og de forskellige strålinger fra Solen giver ”global warming” på planeterne. Så her er det ikke kun drivhusgasser der får polernes is til at smelte. Det hører med til Planen, at livet på den udvendige side af planeten Jorden skal gives et behageligt subtropisk klima på en meget stor del af overfladen. Alt bliver efterhånden balanceret og tilpasset. Intet her er svært at ordne for de erfarne rumfolk. Det er kun den mere simple del af deres viden og teknologi der behøves til genopbygningen af en planet og dens civilisation sammen med de gudgivne dispensationer og bevillinger.


Nærum den 30. september 2007

Peter Fich Christiansen

Detaljer om Hierarkiets opståen opdeling og funktioner kan søges i esoteriske bøger etc.

Se også hjemmeside: www.birgittefich.dk