Fiksstjerner

Oplæg til billeder og tekster om nogle fiksstjerner og energiforløb, der har betydning for evolutionerne i vort Solsystem og derfor også for Jorden. Nogle fundamentale kendsgerninger er nødvendige for at nutidens mennesker kan få ideen om hvordan hele Universet er et levende væsen, med sit årsag/virkning system.

Der er én Højeste Ånd eller Gud, eller Væren, der kan defineres som uendelighed og absoluthed, men som også manifesterer sig gennem begrænsede former.

Universet er, meget kort sagt, et aggregat af næsten utallige bevidsthedsgrader, for at hele "den Guddommelige Komedie" kan spille. Alle væsener eller skabninger, store eller små, er dele af Gud. Der er kun ét Liv, én Lov. For at have bevidsthed, må ånder i alle grader iklæde sig en form, et vehikel; i den store Moder, på et eller andet plan.

Det læres i den gamle Visdom at alt eksisterende er tilsynekomster af åndelige væsener. Og som foroven, så forneden.

For en stjerne, er det et himmelvæsen, der er årsag til denne form i stoffet. Der findes mange slags Celestials, der har andre endnu mere ufattelige funktioner, men med henblik på en dybere og videre udvikling af Astrologien, der endnu er i sin barndom, må lidt af sløret for Skabergudernes udviklingsvej løftes.

I Skabergudernes Verden

Skabergudernes/formbyggernes Rige strækker sig f.eks. fra den mindste naturånd til herskeren over en galaksehob.

Efter at have udviklet sig i æoner, i kendte og ukendte evolutioner og riger, deriblandt menneskeriget, påtager nogle af disse gudevæsener sig store ofre, hvor de bliver årsag til den gradvise fremkomst af kosmiske atomer og partikler, såsom planeter, stjerner, konstellationer, etc. Disse mere eller mindre tætte himmellegemer er kroppe for dem man kan kalde Himmelmennesker.

Det er især evnen til at udvælge, dirigere, transformere og væve kosmisk-psykologiske strømme, og til at opretholde en kompliceret tankeform i lange tider, der kvalificerer guden til et sådant embede, foruden det store kærlighedsoffer, det er at begrænse sig delvis, til fordel for mindre udviklede skarer og væsener.

Grundlaget for Astrologien er udstrømning, transmission og modtagelse af energier, langs affiniteter, triangler og gamle relationer, cyklisk, mellem Bevidsthederne bag konstellationer, stjerner og planeter. Det må da være glædeligt og meningsfuldt at Verdensaltet ikke er et tilfældigt "Big Bang". Selv fra vor lille planet kan vi gradvist registrere et stigende antal energier, der tilflyder os i afpasset styrke.

En benævnelse der ofte bruges om Skaberguder, er "Logos", (ental), og "Logoi", (flertal). Ordet er græsk og betyder her den iboende hensigt og vision, der bliver udtrykt gennem det skabende ord (mantram). Jfr. Det kosmiske AUM.

Blandt skabende Himmelmennesker er planetariske Logoi de mindste; men De er langt større (højere) bevidstheder end nogen i menneskeform her på Jorden. Og Sol-Logos har igen en meget mere udbygget bevidsthed, Kærlighed og Visdom end en planetarisk ditto.

Mennesker på Jorden har haft sol-religioner, hvor den livgivende Sol da måtte være Gud, tilbedt af folket for de fysiske virkninger, imens præsteskabet var bekendt med eksistensen af guddommen, der virker gennem alle aspekter af Solen. Men selv Sol-Logos bøjer sit skinnende hoved til en Kosmisk Logos, en meget højere, der er centrum for et antal solsystemer, men som igen tjener et totalt ufatteligt Væsen, der er det højeste man kender eksistensen af, i de nærmeste solsystemer.

 

Store Bjørn

Store Bjørn (Karlsvognen).

Store bjørn, Sirius og Pleiaderne udgør en overordnet treenighed i esoterisk astrologi. Disse tre himmelfamilier danner mange kombinationer og triangler imellem sig, og til andre stjerner i det kosmiske energivæv. Det bør i forbifarten nævnes at Store Bjørn i energiformidlingen ofte går via Lille Bjørn og Polaris, men ellers er de nævnte energiforløb noget forenklet beskrevet.

Den alfaderlige Store Bjørn udsender de syv Stråler. Gud er Én, men udviklingen fra enhed til mangfoldighed indebærer at den Ene først bliver de tre. De mulige kombinationer af tre er syv variationer af manifestation og udtryk,

og det igennem hele Skabelsen, og alt er i det Ene Liv. Det der er af stor betydning for den videre forståelse og videre udvikling af astrologi, er at de syv Stråler, der i denne lille del af galaksen kommer fra Store Bjørn, bliver dirigeret og afpasset helt ned til Solsystemets planeter.

1. Stråle: Vilje, Kraft.

2. Stråle: Kærlighed og Visdom.

3. Stråle: Aktiv Intelligens.

4. Stråle: Harmoni gennem Konflikt,

Skønhed.

5. Stråle: Konkret Viden.

6. Stråle: Idealisme, Hengivenhed.

7. Stråle: Ceremoniel Magi, Organisation

Hver af de syv Stråler transmitteres via tre af de tolv Zodiaktegn, ikke at forveksle med de tolv "huse" i Jordens aura. Det er ofte kun en eller nogle få af stjernerne i et Tegn, der omformer og videreformidler Strålen. Her må det huskes, at planeten Jorden, med sine intelligenser, har virkning på, og betydning for de andre planeter, og endda for nogle af de større himmellegemer og Logoi.

For detaljerede facts om esoterisk astrologi, henvises til bogen om dette emne, af Alice A. Bailey, der var nært knyttet til Hierarkiets ekspert i Astrologi, Mester D.K.

Blandt fiksstjerner har vi mest viden om Store Bjørn, Sirius og Pleiaderne.

Til slut angående Store Bjørn, kan der nævnes en særlig kraftfuld Stråle 1-forbindelse af uafvendelig, styret hensigt, fra Merak i Store Bjørn gennem Vædderen og planeterne Vulcan og Pluto, til Jorden, der dog er en Stråle 3 planet.


Pleiaderne

Pleiaderne

Pleiaderne, også kaldt Syvstjernen, er næsten en feminin modpol til Store Bjørn, og kaldes for Atlas’ døtre. De rummer også moderaspektet, omtrent som "Jomfruen". Pleiaderne ser ud til at befinde sig i Tegnet Tyrens nakke, men de er længere væk.

Syvstjernen bærer dog noget af Tyrens indflydelse med sig, ned til Solen og planeterne her.

Pleiaderne (græsk) er en god anledning til at referere til konstellationer, der nævnes i det Gamle Testamente i f.eks. Job’s Bog: 9:9, hvor Job taler om Gud: "Han som skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og stjernekamrene mod Syd. (F.eks. Sirius og omegn).

Job 38: 31-32: En intelligens (Gud?), taler: "Kan du knytte Syvstjernens bånd (fange Pleiadernes søde indflydelse)? Eller løse Orions reb? (komplot af krigeriske rumintelligenser).

Kan du lade Dyrekredsens stjerner komme frem til deres tider? Eller føre Arcturus med hans sønner (Store Bjørn)?"

Den babyloniske Talmud konstaterer en universel kendsgerning om polaritet: "Hvis det ikke var for Orion’s hede, kunne Verden ikke eksistere for Pleiadernes kulde; og hvis det ikke var for Pleiadernes kulde, kunne Verden ikke være til for Orion’s hede."

Naivt udtrykt: "Universets Kærlighed er Kulde." I en fjern fremtid vil en stor del af den nuværende jordmenneskehed føres ad den attraktive Vej til Pleiaderne, de kærlige, sølvklokkesyngende stjernesole.

Store Bjørn og Pleiaderne virker sammen gennem syv af Zodiaktegnene. De videre forløb af energier fra Zodiakken til Solen og planeterne vises i serien om de 12 Tegn:

http://www.birgittefich.dk/index.php?pid=77

Som Sirius stimulerer Sol-Logos’ tankesind, stimulerer Pleiaderne, og især Alcyone de Planetariske Logoi’s sind, og sekundært de mest udviklede menneskers.

Sirius

Sirius

Denne stærkt lysende stjerne er altid blevet tillagt stor betydning, og det er der i høj grad grund til. Der er en mægtig åndelig Loge og tilhørende institutioner nær ved den synlige Sirius. Derfra er der opsyn med alt, hvad der sker i et antal solsystemer, f.eks. vort eget. I Rådet på/ved Sirius blev det engang besluttet at stimulere bevidsthedsudviklingen i vort Solsystem, i selve Solen og på tre planeter. Der blev arrangeret Hierarkier efter Siriusmodellen, lokalt tilpasset. Sol-Logos har en nær forbindelse med den sirianske Logos, der dog er på et meget højere bevidsthedsplan, måske en prototype og et forbillede. Selv vor planetariske Logos, som man skulle tro var helt ude af proportion (for "lille"), har af en særlig grund en plads i denne store Bevidsthed. Der er derfor en naturlig forbindelse, og det bevirker at størstedelen af den forløste menneskehed vælger den vej til Højere Evolution, der hedder Vejen til Sirius. Sirius er et kosmisk center for højere tankesind, universel intelligens og bevidsthed, og de der går den vej, får udviklet dette. Men Sirius transmitterer denne høje tanke-energi (dog kærlighedsfyldt) til vort Solsystem via Pleiaderne, sølvkonstellationen, men også, for det meste, gennem Regulus i Løvens tegn.

Hovedformålet med denne serie af fiksstjerner er at påvise lidt af den mægtige intelligens og planlægning der udvises af Skaberguderne, ved de skiftende fletværk af energistrømme og utallige triangler. Det kan spores at disse store væsener, dog med hjælpere, tager bevidst del i f.eks. menneskers udvikling "nede" på planeterne, ved at formidle egnede stimuli i perioder og til forskellige bevidsthedsgrader. Her medvirker hele hierarkier af forskellige væsener. Det beviser at der helt overordnet er store planer for især den kosmiske Fåreflok, Jordmenneskeheden, og trods al konflikt skal og vil planen fuldføres.

Der arbejdes i en periode gennem disse kosmiske og zodiakale stationer, og helt ned til Jorden: Læg mærke til at to zodiakale energier står overfor hinanden:

Krebsen

Sirius SaturnJorden 5

Stenbukken

Tvillingerne

Pleiaderne MerkurJorden

Skytten

Vædderen

Store Bjørn SolenJorden

Vægten

Disse energier har med sjælsaspektet at gøre både for Solsystemet, planeter og mennesker.

Regulus

Regulus

Regulus betyder "Lille Konge". Kaldes også "Basiliskos". Regulus, Løvens hjerte i tegnet Løven står for individualitet og selvbevidsthed, og for at regere, styre. Men Regulus bliver regeret af Sirius, hvor forholdet relativt er: Sirius, højere selv, Regulus, lavere selv. Flere påvirkninger fra Sirius fokuseres i Regulus.

En triangel Løven-Polaris-Dubhe (en stjerne i Store Bjørn), har også kvaliteten "lavere selv", naturligvis kosmisk-mentalt. En dobbelt-stjerne i Løvens nakke, Algieba, og måske enkelte andre i tegnet er sekundære medvirkende i Løven.

Af Stråler er det især Stråle 1 og Stråle 5, der tilflyder Løven. Det bør omtales at Sfinksen symboliserer de to tegn Løven og Jomfruen (sjæl og form), to energier der er meget betydningsfulde i menneskets udvikling, og i den nuværende verdensperiode med bevidst dualitet, er Sfinksen adskilt i to tegn. I en fjern fremtid bliver Jomfruen – Vægten som ét tegn i virkningen på mennesket, da balancen er opnået.

En kommende forbindelse, Regulus-Vægten, vil stimulere til nye, mere retfærdige Love.

 

Spica

Spica (Hvedeakset)

Spica er en af de klareste stjerner på himlen, i det store Jomfruens Tegn, der er et af de mest betydningsfulde i Zodiaken, måske især for mennesket på Jord. Her strækker symbolikken og påvirkningerne sig over en meget lang periode.

"Jomfruen afbildes holdende et hvedeaks, på Latin Spica. Hveden kom engang til Jorden fra Venus. Hvedeakset kan symbolisere frugtbarhed, næring (jfr. "Demeter"), kærlighed og åndelighed. Både Stråle 2 og Stråle 6 går gennem Jomfruen.

Men der er noget "dybere". Ordet Virgo (Jomfruen) er en forvanskning af et ældgammelt atlantisk navn for en modergudinde og moderaspektet. Matriarkatet dominerede meget længere end det nyere såkaldte patriarkat.

Det er interessant, at af de tre jordtegn er Jomfruen som den mørke beskyttende hule i jorden (Moderen og Barnet). Tyren hersker på sletterne, og Stenbukken (klatrer op på) bestiger bjergtinderne.

Der kunne udledes en del om det; også om at Jomfruen står for de tre feminine aspekter, Eva, Isis og Maria.

Overfor Jomfruen i Zodiaken, er Fiskene.

Tidligere var Fiskens Tegn afbildet som en havfrue, fiskegudinden en genspejling. Både "Krebsen" og "Fiskene" har funktioner der ligner Jomfruens.

Se også "Regulus".

Der er en mængde symbolik i beretningen om Jesu fødsel og opvækst, etc.

Stoffet, formen, er underlagt Ånd og Sjæl. 12 år gammel siger Jesus til sin bekymrede mor Maria: "Vidste I ikke at jeg bør være i min Faders gerning?"

 

Fomalhaut

Fomalhaut (Piscis Austrinus) – (I Sydlige Fisk)

Fomalhaut (arabisk, "fiskemund"), 18. klareste stjerne. Livets vand, Vandbærerens energier, bølger ud af krukken, og de bundne, hæmmede fisk fra Fiskens Tidsalder, gives fri fra snæversynet fanatisme, og kan nu samarbejde intelligent i kollektiv bevidsthed i Sydfiskens store gab.

Løve – Vandbærer – samspillet kan skabe krise og forandring.

Overfladisk selvsikkerhed kan forvandles til humanitær gruppebevidsthed, hjulpet af Uranus, Stråle syv, og Jupiter, Stråle to. Tegnet selv er hovedsageligt på Stråle fem.

Tendensen er til ny viden, nye indsigter, dybere forståelse af evige sandheder. Det er jo ikke første gang, Solsystemet inklinerer for Vandbæreren, men denne gang er mennesket udviklet til at få et løft i dette, Menneskets Tegn.

I Zodiaken er der kors-påvirkninger for udviklingsgrader, tre gange fire Tegn. Det såkaldt Faste Kors er ret tydeligt repræsenteret af fire store stjerner: Fomalhaut i Vandbæreren, Aldebaran i Tyren, Regulus i Løven, Antares i Skorpionen.

Vandbæreren er et stort Tegn med ret mange stjerner, og flere af dem kommer måske aldrig i spil i forhold til planeten Jorden.

De stjerner i Tegnet, der mest regnes med, er dem, der danner en bølgelinie og vandkrukken: Sadalsuud, Sadalmelik, Gamma, Zeta og Eta.

Det er morsomt, så "international" stjerneverdenen er med navne på arabisk, græsk, latin o.a. sprog.

Astronomi og astrologi burde sluttes sammen.

Antares

Antares

En rødlig kæmpestjerne i Skorpionen. Himlens 15. klareste stjerne.

Navnet Antares betyder anti Ares = Mars’ modstander. Men Mars er regent-planet for Skorpionen. Deres tendenser til konflikt har stærk virkning på udviklingen i vor verden.

Aldebaran (Tyren), og Antares, to Stråle 4-stjerner, symboliseres i Herkules’ kamp og sejr over den ni-hovede Hydra.

Flere stjerner i Skorpionen kunne have andel i de 3 x 3 prøvelser. Vendepunktet kan opnås i dette Tegn, både for hele menneskeheden og for individet. Når det højere sejrer over det lave, bliver Skorpionen til en ørn, symbolsk. Selve den store Antares og Skaberguden over den, råder sikkert over mange ufattelige energier og indsigter, men en af de karakteristiske påvirkninger ned til os er intelligensmæssig.

De mest berømte strategiske genier i vor verden, f.eks. general Rommel og feltmarskal Montgomery, var født i Skorpionens Tegn.

Fire Zodiak-Tegn har indflydelse på Sol-Logos’ "personlighed". Disse fire Tegn er Vædderen, Løven, Skorpionen og Vandbæreren.

Et Kardinal Kors Tegn og tre Fast Kors Tegn. Det specielle er at disse Tegn har særlige relationer til endnu højere bevidstheder/stjerner:

Vædderen til Merak i Store Bjørn

Løven til Polaris

Skorpionen til Sirius

Vandbæreren til Alcyone i Pleiaderne

 

Aldebaran

Aldebaran

Arabisk: Al Dabaran = Efterfølgeren. Hermed menes blot at Pleiaderne "står op" først, efterfulgt af Aldebaran.

Denne kæmpestjerne, igen en bedaget rødlig stjerne, himlens 13. klareste, er betydeligt nærmere i afstand herfra, end Hyaderne og Pleiaderne.

"Tyren" er et velvalgt "dyr" til dette Tegn, en stærk kraft der trykker fremad, stædigt, vedholdende, med hornene der beskytter det ene øje, Aldebaran, der kan udløse illumination, skelneevne.

Den kosmiske Tyr har åbnet sit øje, der stråler helt ned til Jorden, hvor mennesket har hårdt brug for denne energi i en tid, hvor det bliver tæppebombet med mega løgne.

Energier fra en forbindelse mellem Store Bjørn og Pleiaderne, trækkes ned til Solsystemet, og når gennem Venus og Vulcan til Jorden. Virkningen på modtageren afhænger af tendenserne i denne.

Tyrens gyldne øje vil forstærke materielle begær, selv-vilje og højere vilje. Stræber vi kun efter guld og alt andet materielt, eller kan vi sætte ind med vilje til udvikling af illuminationens hvidgyldne Lys, der gør hele kroppen lys?

Især i de tre hornede Tegn, Vædderen, Tyren og Stenbukken, indikerer de to horn at der er tosidet virkning, men til sidst snos de to horn sammen, og de tre "dyr" bliver til Enhjørningen, der tager Himlen med storm.

Pollux & Castor

Pollux & Castor

Disse to stjerner markerer "Tvillingernes" hoveder. Den orange Pollux er noget nærmere end Castor, der består af to blåhvide og en lille rød stjerne. Af disse to kosmiske Brødre er Pollux den udødelige eller det højere selv, Castor den dødelige, simpelt udtrykt. Men vent.

Det Bevægelige Kors består af Tvillingerne, Jomfruen, Skytten og Fiskene. I hver Kors er et af Tegnene dominerende i en cyklus, og her og nu er det Tvillingerne, der stærkt påvirker denne firfoldige indflydelse. Det er et samspil med konstant bevægelse, og med periodiske forandringer, der stimulerer udvikling af bevidsthed på alle niveauer.

Tvillingernes Tegn er næsten apoteosen af polaritet og dualitet i stjerneverden, men Tegnet er alligevel så alsidigt og fleksibelt, at det er med i et væld af astrologiske forbindelse og formationer.

Tvillingernes særlige virkning er at bringe dualiteterne i hele Zodiaken i stadigt mere flydende, glidende, magnetisk samspil. Hensigten hermed er at to-hederne til sidst bliver til enheder. Hertil hjælper det meget at Tvillingerne er på Stråle 2. Kærlighed-Visdom. Kærlighed ligger til grund for hele Universet.

En planet kan være "regent" for et tegn på tre måder. "Almindeligt", esoterisk eller hierarkisk. Her betyder "hierarki" en kategori af væsener, der har en slags forbindelse med en planet.

Tvillingernes hierarkiske regent er Jorden. Venus er den esoteriske regent for Tegnet. Venus er Jordens alter ego.

Jorden er forunderligt beslægtet med den Broder i Tvillingerne, den "dødelige", hvis lys svækkes, og Venus er nært beslægtet med den Broder, hvis lys bliver stærkere.

Jorden er under siriansk opsyn etc.

Sirius-Tvillingerne-Venus, hjælper med at heale sorg og smerte på Jorden; også støttet af Merkur.

Trods de stadigt mange problemer i tiden, hviler Jordens skæbne i de bedste Hænder.

 

Arcturus

Arcturus

(Græsk, Bjørnevogter). Findes i stjernebilledet Bootes. Arcturus klassificeres som en rød kæmpe, og er den klareste stjerne nord for Ækvator. En ret nær stjerne. Bootes er kendt for sine dobbelt-

stjerner, især Zeta og Izar. Zodiak’en, Dyrekredsen, er de mest familiære "nationer" af stjerner på himlen omkrig os.

Som nævnt kan nogle overordnede stjerner påvirke os gennem Zodiak’en.

Her er god anledning til at nævne at grupper af planet-mennesker kan blive overført til andre planeter. Mange menneskelignende intelligenser har ikke nær så tætte legemer som jordmennesker har.

Arkturianerne er meget mentale. Men når grupper af dem inkarnerer på Jorden, får de den slags kroppe, man bruger her. Det ser ud til at nogle Arkturianere har levet i mentale moderskibe i mange tusinde år.

Nogle af dem inkarnerede i det gamle Egypten, hvor en stor familie af dem var faraoner. De kan, før som nu, være meget udviklede, tankemæssigt, og da der for dem ikke eksisterer noget over mentalplanet; så er de Gud lig, og Gud Selv, i deres begrebsverden, især som faraoner, der så kunne dræbe eller indvie, som det passede dem.

Når Arkturianerne dør fysisk, kommer deres mental- legemer op i deres åndelige hjem i en slags gruppesjæl der i mange tilfælde er moderskibet.

Disse moderskibe/rumskibe består af intelligent stof, og de kan arrangere opdeling og udstyr efter beboernes/passagerernes behov og forestillinger. Når man ankommer, bliver man kærligt modtaget, ikke kun af venner, men også af selve moderskibet, så det er at komme hjem til en kærlig far/mor.

Men når grupper af individer bliver ført sammen på en planet som Jorden, er det med den hensigt at de skal påvirke hinanden, lære af hinanden. Jordmennesker kan få stimuleret deres mentale udvikling, og de mentale racer kan måske udvikle følelsesliv, og for en dels vedkommende, få adgang til højere bevidsthedsplaner.

De fleste besøgende eller inkarnerede fra andre verdener og rummet, har svært ved at opdage, endsige forstå de særlige hensigter og betingelser for Jorden og dens lidende mennesker, dyr og planter, der hersker her.

Fra Arcturus-området er mange grupper af intelligenser blevet delegeret ud til andre stjerner.

Betelgeuse

Betelgeuse

(Orions Hånd), i det store, tydelige stjernebillede Orion. Endnu en "rød kæmpe", 10. klareste stjerne. Objektivt er det stjernens relative nærhed og høje alder, der medvirker til dens enorme størrelse og lysstyrke.

Esoterisk er Betelgeuse ikke så kendt her omkring, men denne stjernesol og dens Skabergud er på et højt udviklingstrin. Betelgeuses æterlegeme er på det 2. kosmisk-æteriske plan, det vi her kalder det monadiske plan. Vort Solsystem har det tilsvarende æterlegeme på det 4.plan, det buddhiske plan. Der er en forbindelse i tal forholdet.

For ca. 90 år siden meddelte en Mester D.K. at "Betelgeuse har rettet Sin opmærksomhed mod Jorden". En energi tilflyder os, via tegnet Skytten, en stimulus til højere psykisk udvikling. "Skytten" er selv et ret psykisk Tegn, og desuden er Jorden esoterisk "regent" for Skytten, så her er også harmonisk forbindelse. Betelgeuse/Skytten er også energikilden til Vejen for træning af kommende planetariske Logoi.

I 2006 kom der en usædvanlig, meget kortvarig kraftoverførsel fra Betelgeuse til vor Sol, - eller snarere Sol-Logos. Det var en hvidgylden lyssøjle, der gav indtryk af også at være en anerkendelse, næsten som et ridderslag, fra en alfaderlig Medskaber.

Også fra andre sider og instanser bliver vort Solsystem repareret og vitaliseret. Her på Jorden kan vi også se og mærke at strålingen forstærkes.

For at få lidt proportion på begreberne i en tid hvor selv galakser ikke synes at blive regnet for noget særligt: Varigheden af et solsystem hedder i Østen "Brahma’s 100 år. Det svarer til én inkarnation for et menneske. Men det er mange hundrede, måske tusind gange Brahma’s 100 år, siden bevidsthederne bag stjerner som Betelgeuse, Sirius eller Antares, var på menneskestadiet.

Draco, Dragen

Draco, Dragen

Konstellationen Draco snor sig næsten en halv omgang rundt om Polaris, men da de fleste stjerner i konstellationen er små eller falder sammen, er den svær at se, undtagen de fire stjerner der udgør dragens hoved.

Flere stjerner i Draco er dobbelt- eller tripelstjerner, og det er ikke dem alle, der er i spil. Men usynlige æteriske stjerner kan meget vel have medindflydelse i "drage-energien".

Et lille kik på en ældgammel sag med Draco-energien, vor Sol-Logos, en anden Logos og det mindre Himmel-menneske, vor Planetariske Logos, kaster lys på kosmisk, solar og planetarisk Kundalini (Skaberild), og på slangereligionerne og "Visdomsdragerne".

Draco leverer også denne vitaliserende og skabende Ild til en såkaldt Kosmisk Logos, hvori vort Solsystem udgør hvad der svarer til hjertecentret i et menneske.

Når mestre af visdom og medlidenhed, efter den sjette indvielse, af Sanat Kumara bliver sat fri fra Jord-tjeneste, mødes De af en særlig energi der, symbolsk beskrevet, er en grøn drage foran en flammende sol, der bærer en vægt med to skåle. Bagved, ovenover, står to søjler og en "dør". En sidste test. Årsagen og energien til denne afgangsceremoni, er Draco, via Vægtens Tegn.

Derefter kommer De ind i et center med syv facetter i Sol-Logos’ Hjerte, og må vælge en Vej i Højere Evolution, hvor man enten kan fortsætte i de højere afdelinger af planetarisk styre, eller gå i solar tjeneste.

Der opnås "lysstyrke" gennem kamp med Dragen. Energier fra Vægtens Tegn kan netop kun entre Solsystemet via Solens Hjerte, hvorfra de fordeles.

Også Pleiaderne transmitteres energier fra Draco.

Alcyone

Alcyone

Alcyone, den mest markante stjerne i Pleiaderne, er særlig gavnlig for mennesket; den fremmer individualitet og intelligens, og den danner en triangel med Vandbæreren og menneskeheden.

Også de andre stjerner i Pleiaderne, plus den lille stjernegruppe, Hyaderne, har særdeles gode indflydelser af lignende art, og alle de ovennævnte er eksponenter for den feminine side af Skaberen, Brahma, Helligånden.

Afslutning

For alle de beskrevne stjerner, og en del flere, der har indflydelse her på Jorden gælder det at planetariske væsener og mestre kan forstærke eller nedtone energistrømmene. Det kan også være nødvendigt at afskærme mod uvedkommende eller skadelige strømme, som Solsystemet bevæger sig igennem på sin vej gennem Rummet.

Noget, astrologer bør have i tankerne: Centralt set, og gældende for menneskets personlighed,

forekommer det som om Solen på et år passerer gennem de tolv Tegn, og de tolv "Huse", som den roterende planet Jorden er opdelt i, afgør hvor Tegn og Planeter er havnet i horoskopet.

Den større Zodiak-cyklus på 25.000 år gælder for Sjælen.

Store Bjørn, Sirius og Pleiaderne virker gennem tolv Tegn i Dyrekredsen, men er ikke med i denne kreds. De er i en endnu større Zodiak, sammen med Den Kosmiske Logos, Draco og andre (mere ukendte) konstellationer.

Nærum d. 17.marts 2008

Peter Fich Christiansen

kunstmaler og esoterisk skribent

billedgalleri kan ses på denne hjemmeside: www.birgittefich.dk